Лікарські форми - Курс "Латинська мова та основи медичної термінології" методичні вказівки для студентів Iкурсу...

^ Лікарські форми
тверді м’які рідкі

tabuletta unguentum tinctura

tabuletta obducta linimentum infusum

tabuletta enterosolubilis suppositorium rectale decoctum

pilula suppositorium vaginale solutio

capsula pasta emulsum

capsula gelatinosa emplastrum suspensio

capsula amylacea(oblata) sirupus

capsula gelodurata gutta

membranula (lamella) mixtura

ophthalmica mucilago

pulvis aёrosolum

dragees extractum

granulum

species


 1. Система навчаючих завдань. Тести самоконтролю знань-умінь.


І. Транслітерувати назви лікарських форм латинською мовою у словниковій формі:

1. валідол

2. супрастин

ІІ. Перекласти рецептурні формолювання, вакзати повну та скорочену форми:

 1. Змішай.

 2. Простерилізуй!

ІІІ. Написати у словниковій формі:

 1. розчин

 2. очна плівка

 3. лінімент

Еталон відповіді:

 1. 1. Validolum, i n

2. Suprastinum, i n

 1. 1. Misce. (M.)

2. Sterilisa! (Steril.!)

 1. 1. solutio, onis f

 1. 2. membranula (lamella) ophthalmica, ae/ae f

3. linimentum, i n


VIII. Методика проведення заняття.

Основні питання, що підлягають вивченню на практичному занятті.Питання

Література

1.

Контроль змістового модуля

№ 1.

1Методичні матеріали кафедри. Варіанти змістового модуля № 1.

2.

Граматичні категорії дієслова. Словникова форма дієслова.

Підручник, § 9, с. 46 - 47, методичні матеріали кафедри.

3.

Наказовий спосіб дієслів. Вживання наказового способу в рецептах. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного станів.

Підручник, § 13, с.49 - 50, §§ 37-40, с.81-84, методичні матеріали кафедри.

4.

Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів. Світова синонімія.

Підручник, §§ 68-69, с.123-125, методичні матеріали кафедри.

5.

Назви лікарських форм.

Підручник, §25, с.63-64, §50,с.97-99, методичні матеріали кафедри.


IХ. Організаційна структура заняття (технологічна карта).

№ п/п

Хід заняття

Засоби навчання

Час

1.

Організаційна частина. Відповіді

на питання студентів, що виникли в процесі підготовки до заняття.
2 хв.

2.

Перевірка первинного рівня знань.

Варіанти змістового модуля

№ 1.

45 хв.

3.

Інструктаж викладача /мотивація теми, пояснення нового теоретичного матеріалу/.

1.Підручник, §13, с. 49-50, методичні матеріали кафедри.

2.Підручник, §68-69, с.123-125, методичні матеріали кафедри.

3.Підручник, §25, с.63-64, §50, с.97-99, методичні матеріали кафедри.

15 хв.

4.

Самостійна робота студентів.

1.Підручник, § 9, с. 46 - 47.

2.Підручник, §§ 37-40, с.81-84.

3.Методичні матеріали кафедри. Назви лікарських форм, які використовуються за кордоном.

15 хв.

5.

Підведення підсумків заняття.

Оцінка діяльності студентів.

Перевірений тестовий контроль.

10 хв.

6.

Завдання для самостійної роботи.


1.Наказовий спосіб дієслів в рецептах (підручник, §13, с.49-50, методичні матеріали кафедри).

2.Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів, світова синонімія (підручник, §68-69, с.123-125, методичні матеріали кафедри).

3.Назви лікарських форм (підручник, §25, с.63-64,

§50,с.97-99, методичні матеріали кафедри).

4. Афоризми, фармацевтичні фразеологізми.

3 хв.Х. Завдання для самопідготовки з метою кращого засвоєння навчального матеріалу.

1. наказовий спосіб дієслів в рецептах (підручник, §13, с.49-50, методичні матеріали кафедри);

2. транслітерація тривіальних назв лікарських засобів (підручник, §68-69, с.123-125, методичні матеріали кафедри);

3. назви лікарських форм (підручник, §25, с.63 - 64, §50,с.97-99, методичні матеріали кафедри).


ХІ. Література:

Основна:

1. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией М. Н. Чернявского.- М.: Медицина, 1994. – 384 с.

2. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. –Укладачі: доц. Кім Л М., ст.викладачі Тихолаз С.І.,Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.- Вінниця, 2004.- 320 с.

Додаткова:

1. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

2. Закалюжний М. М., Паласюк Г. Б. Латинська мова і основи медичної термінології.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- 424 с.

3. Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p. physcultura, 1979.- 943 p.


Методичні вказівки склав ст. викл. Г.Т. Михайлюк


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.

Зав. кафедри іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Л.М. Кім

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття №10


І. Тема: 1. Рецепт. Структура рецепта.

2. Граматична структура рецептурного рядка.

3. Простий та складний рецепт.

4. Додаткові написи у рецепті.


ІІ. Актуальність теми полягає в тому, щоб студент, знаючи на даний момент нормативні документи, умів грамотно оформлювати рецептурний рядок та правильно виписувати рецепти в цілому.


ІІІ. Цілі навчання:

- знайомство з документом, який називається “рецепт”;

- знання будови та змісту кожної частини рецепта, розуміння її значення в структурі рецепта;

- свідоме сприйняття граматичної будови рецептурного рядка;

- розуміння сучасних способів виписування рецепта;

- знати основні правила виписування простих та складних рецептів латинською мовою (прописна, рядкова літера, послідовність виписування інгредієнтів).


ІУ. Завдання на формування вихідного рівня знань.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з матеріалу.Питання

Література

2.

Граматичні категорії дієслова. Словникова форма дієслова.

Підручник, § 9, с. 46 - 47, методичні матеріали кафедри.

3.

Наказовий спосіб дієслів. Вживання наказового способу в рецептах. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного станів.

Підручник, §13, с.49 - 50, §§ 37-40, с.81-84, методичні матеріали кафедри.

4.

Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів.

Підручник, § 68-69, с.123-125, методичні матеріали кафедри.

5.

Назви лікарських форм.

Підручник, §25, с.63 - 64, §50,с.97-99, методичні матеріали кафедри.


У. Зміст навчання.

Перелік конкретних знань та умінь, які необхідно набути при вивченні теми.

1. Знати визначення рецепта.

2. Знати структуру рецепта.

3. Знати назви частин рецепта латинською мовою.

4. Знати структуру рецептурного рядка.

5 .Знати основні правила виписування простих та складних рецептів латинською мовою (прописна, рядкова літера, послідовність виписування інгредієнтів).

6. Знати додаткові написи у рецепті.


УІ. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студентів на занятті:

1. свідомо вивчайте латинські назви частин рецепта, дотримуйтесь послідовності та правильності їх перекладу;

2. особливу увагу зверніть на ті частини рецепта, які виписуються латинською мовою;

3.пам’ятайте, що лікарські речовини записуються в порядку їх важливості;

4. вивчення дозувань необхідно починати диференційовано щодо твердих, сипучих, рідких, м’яких лікарських форм, антибіотиків.

5. запам’ятайте структуру рецепта:

Inscriptio

Datum

Nomen aegroti

Aetas aegroti

Nomen medici

Invocatio

Designatio materiarum remedium basis

remedium adjuvans

remedium corrigens

remedium constituens

Praescriptio

Signatura

Subscriptio et sigillum personale medici


УІІ. Тести самоконтролю знань та умінь, яких набуватиме студент під час вивчення теми (питання з еталонами відповідей).

І. Написати грецькі корені та префікс, що мають значення:

1 природа 3 червоний

2 м’яз 4 розлад функцій

ІІ. Транслітерувати назви лікарських речовин у словниковій формі:

1 антипірин 2 тиреоіодин

ІІІ. Дати визначення рецепта.

ІУ. Перекласти рецепт. Написати слова з Designatio materiarum у словниковій формі:

Візьми: Настойки конвалії 15 мл

Видай.

Познач: По 15 крапель 3 рази на день.


Еталон відповіді:


 1. 1 phyt 3. erythr

2 myo, myos 4. dys

II. 1. Antipyrinum, i n 2. Thyreoidinum, i n

III. Рецепт – це письмове звернення лікаря в аптеку з проханням про

виготовлення, видачу та спосіб вживання ліків.

IV. D.M.: tinctura, ae f

Convallaria, ae f

Recipe: Tincturae Convallariae 15 ml

Da.

Signa: По 15 крапель 3 рази на добу.


 1. Питання, які підлягають вивченню на практичному занятті.Питання

Література

1

Визначення рецепта.

Підручник, §32, с.73-74, методичні матеріали кафедри.

2

Структура рецепта. Назви основних частин рецепта латинською мовою та їх коротка характеристика.

Підручник, §33, с.74-78,

методичні матеріали кафедри.

3

Структура рецептурного рядка. Основні правила виписування рецептів латинською мовою. Простий та складний рецепт.

Підручник, §33, с.74-78,

методичні матеріали кафедри.4.

Додаткові написи у рецепті.


Підручник, §34, с. 78, методичні матеріали кафедри.


IХ. Організаційна структура заняття (технологічна карта).Матеріал, що підлягає вивченню

Засоби навчання

Час

хв

1.

Організаційна частина заняття. Відповіді на питання студентів, які виникли в процесі підготовки до заняття.
5

2.

Перевірка вихідного рівня знань.

Варіанти тестового контролю.

10

3.

Інструктаж викладача /мотивація теми, пояснення нового теоретичного матеріалу/.

1.Підручник, §32, с.73-74; §33, с.74-78.

2.Методичні матеріали кафедри.

28

4.

Самостійна робота студентів.

1.Підручник, §34, с. 78.

2.Методичні матеріали кафедри (рецепти “ex tempore”).

40

5.

Підведення підсумків заняття, оцінка роботи студентів.

Перевірений тестовий контроль.

5

6.

Завдання для самостійної роботи.

1.Визначення рецепта. Підручник, §32, с.73-74 , методичні матеріали кафедри.

2.Структура рецепта. Назви та зміст основних частин рецепта. Підручник, §33, с.74-78 , методичні матеріали кафедри.

3.Структура рецептурного рядка. Основні правила виписування рецептів латинською мовою. Простий і складний рецепт. Підручник, §33, с.74-78, методичні матеріали кафедри.

4.Додаткові написи у рецепті. Підручник, §34, с. 78. Методичні матеріали кафедри.

5.Афоризми, фармацевтичні фразеологізми.

Х. Завдання для самоконтролю з метою кращого засвоєння навчального матеріалу.

 1. Визначення рецепта. (Підручник, §32, с.73-74, методичні матеріали кафедри).

 2. Структура рецепта. Назви та зміст основних частин рецепта. (Підручник, §33, с.74-78, методичні матеріали кафедри).

 3. Структура рецептурного рядка. Основні правила виписування простих та складних рецептів латинською мовою.(Підручник, §33, с.74-78, методичні матеріали кафедри).

4. Додаткові написи у рецепті. ( Підручник, §34, с. 78, методичні матеріали кафедри).

5. Грецькі корені та префікси, які пишуться через “у”. Вживання грецьких коренів та префіксів у назвах лікарських засобів. (Методичні матеріали кафедри до заняття №2).


ХІ. Література:

Основна:

1. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией М. Н. Чернявского.- М.: Медицина, 1994. – 384 с.

2. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. –Укладачі: доц. Кім Л М., ст.викладачі Тихолаз С.І.,Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.- Вінниця, 2004.- 320 с.

Додаткова:

1. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

2. Закалюжний М. М., Паласюк Г. Б. Латинська мова і основи медичної термінології.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- 424 с.

3. Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p. physcultura, 1979.- 943 p.


Методичні вказівки склав ст. викл. Г.Т. Михайлюк


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.2008 р.

Зав. кафедри іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Л.М. Кім

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 11


І. Тема: 1. Сучасні приписи таблеток, драже, супозиторіїв та очних плівок.

  1. Умовний спосіб теперішнього часу активного та пасивного станів, третя особа однини та множини.

  2. Рецептурні формулювання для позначення лікарських форм при традиційному виписуванні ліків.

  3. Частотні відрізки з хімічним значенням (aeth, meth).


II. Актуальність теми в тому, що студент використовує знання рецептури в тісному зв’язку зі знаннями граматики, оперує термінами грамотно та чітко, знає та вміє транслітерувати препарати.


III.Цілі навчання.

1. Уміти виписувати рецепти на сучасні приписи таблеток, драже, супозиторіїв та очних плівок.

2. Отримати зворотній зв’язок від студентів про ступінь засвоєння матеріалу занять № 7-10.

 1. Використовувати на практиці уміння виписувати рецепти з препаратами, в яких зустрічаються частотні відрізки.


IV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:Питання

Джерело інформаціїЗнати назви лікарських форм. Вміти транслітерувати назви лікарських препаратів.

Конспекти занять № 9-10.Активізувати виконані раніше домашні рецепти.

Конспект занять 9-10


V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань та умінь, яких необхідно набути при вивченні теми.

Студент повинен знати:

 1. Як транслітерувати назви лікарських препаратів.

 2. Знати назви всіх лікарських форм.

 3. Згадати наказовий спосіб дієслів в рецепті.

 4. Як пишуться рецепти.

Студент повинен вміти:

 1. Вміти визначати частотні відрізки в назвах лікарських препаратів і записувати без помилок.

 2. Вміти виписувати різноманітні рецепти.


VI. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

 1. При виписуванні рецептів пам’ятайте про формули на таблетки, драже, супозиторії та очні плівки.

 2. При визначенні частотних відрізків пам’ятайте правила їх написання та згадайте грецькі корені та префікси.

 3. Повторіть граматичну будову рецептурного рядка.

 4. Повторіть дієслова, яки вживаємо в рецептурі.VII. Система навчаючих завдань. Контроль знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Зразок варіанту контролю:

Питання1. Написати частотні відрізки зі значенням:

-наявність фенілу

-наявність сполук фтору

Питання 2. Перекласти рецепт. Слова з Designatio materiarum написати в словниковій формі:

Візьми: Таблетки “Пентальгін” числом 10

Видай.

Познач: По 1 табл. 3 р. на день.

Питання 3. Перекласти рецептурну формулу латинською мовою:

Змішай, нехай утвориться вагінальний супозиторій.

Єталон відповіді:

Питання 1. - phen

- phthor

Питання 2. tabuletta, ae f; Pentalginum, і n

Recipe: Tabulettas “Pentalginum” N. 10

Da.

Signa: По 1 табл. 3 рази на день.

Питання 3. Misce, fiat suppositorium vaginale.


IX. Методика проведення заняття. Питання, що підлягають вивченню із зазначенням джерел літератури.Питання

Джерело інформації

1.

Сучасні приписи таблеток, драже, супозиторіїв та очних плівок.

Конспекти занять та методичні матеріали кафедри.


2.

Умовний спосіб теперішнього часу активного та пасивного станів, третя особа однини та множини.


Методичні матеріали кафедри до заняття.

3.

Дієслово fio, fieri, відмінювання та вживання.

Підр., § 176, с. 277.

4.

Частотні відрізки з хімічним значенням.


Підр., § 73, с. 130-132.

Методичні матеріали кафедри до заняття.


X. Організаційна структура заняття (технологічна карта).Питання

Засоби навчання

Час хв.

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, що виникли в ході підготовки до заняття.


10

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий контроль.

Варіанти контролю.


15

3.

Пояснення нового матеріалу.

Методичні матеріали кафедри.

45

4.

Підведення підсумків, оцінка індивідуальної роботи студентів. Перевірка контролю.

Перевірений тестовий контроль.


20


X.Завдання для самопідготовки:


 1. Перекласти рецепти.

 2. Повторити назви лікарських форм.

 3. Вивчити рецептурні формулювання для позначення лікарських форм.

 4. Знати латинські афоризми, вислови та прислів’я.


ХІ. Література:

Основна:

1. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией М. Н. Чернявского.- М.: Медицина, 1994. – 384 с.

2. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. –Укладачі: доц. Кім Л М., ст.викладачі Тихолаз С.І.,Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.- Вінниця, 2004.- 320 с.

Додаткова:

1. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

2. Закалюжний М. М., Паласюк Г. Б. Латинська мова і основи медичної термінології.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- 424 с.

3. Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p. physcultura, 1979.- 943 p.


Методичні вказівки склав викл. Наливайко О. Б.


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.08 р.


Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 12


I. Тема:

 1. Номенклатура лікарських засобів.

 2. Перша типова група.

 3. Друга типова група.

 4. Частотні відрізки терапевтичного, анатомічного і фізіологічного характеру (cor, cardi).

 5. Частотні відрізки у міжнародних непатентованих найменуваннях лікарських речовин (сain, ceph).

 6. Рецептурні формулювання (1 частина).


II. Актуальність теми полягає в тому, що студент використовує знання рецептури в тісному зв’язку зі знаннями граматики, оперує термінами грамотно та чітко, знає та вміє транслітерувати препарати.


III. Цілі навчання:

1. Уміти виписувати рецепти.

2. Уміти конструювати назви першої та другої типових груп.

3. Використовувати на практиці уміння виписувати рецепти з препаратами, в яких зустрічаються частотні відрізки.

 1. Грамотно вживати рецептурні формулювання в рецептах.


IV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:Питання

Джерело інформації

1.

Знати відмінкові закінчення латинських іменників.

Конспекти занять № 9-11.

2.

Правила виписування рецептів.

Конспект занять № 9-11

3.

Транслітерація назв лікарських засобів.

Конспекти занять № 9-11.

4.

Конструювання фармацевтичних термінів.

Конспекти занять № 9-11.


V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми.

Студент повинен знати:

 1. Як транслітерувати назви лікарських препаратів.

 2. Утворення назв першої та другої типових груп.

 3. Знати частотні відрізки.

 4. Знати рецептурні формулювання.

Студент повинен вміти:

 1. Вміти визначати частотні відрізки в назвах лікарських препаратів і записувати без помилок.

 2. Вміти виписувати різноманітні рецепти.

 3. Правильно поєднувати слова при конструюванні назв першої та другої типової групи.


VI. Орієнтовна основа дії (ООД). Короткі методичні вказівки щодо роботи студента:

 1. Повторити правила транслітерації назв лікарських препаратів.

 2. При визначенні частотних відрізків пам’ятайте правила їх написання.

 3. Повторіть сучасні способи виписування рецептів.

 4. Повторіть склад і принципи побудови фармацевтичних термінів.


VII. Система навчаючих завдань. Контроль знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Зразок варіанту контролю:

Питання1. Написати частотні відрізки зі значенням:

  1. антимікробні сульфаніламіди;

  2. антибіотики групи цефалоспоринів;

  3. антимікробний, протизапальний засіб;

  4. спазмолітичний, судинорозширювальний засіб.

Питання 2. Транслітерувати назви лікарських засобів латинською мовою в

словниковій формі. Визначити ЧВ, вказати їх значення.

Йодоформ, Андротин, Фосфестрол, Корвалол, Антидол,

Тестоболін, Паналгін.

Питання 3. Перекласти рецепт. Слова з Designatio materiarum написати

в словниковій формі.

Візьми: Мазі тетрацикліну 1% - 50,0

Видай.

Познач: Для компресів на область запалення.


Еталон відповіді:

Питання 1. sulfa

cef, ceph

cid

angi, vas

Питання 2. ^ Iodoform

йодовмісний

Androtinum

Препарат чоловічих статевих гормонів

Phosphoestrolum

Наявність фосфору препарат жіночих статевих гормонів

^ Corvalolum

Серцевий кардіотонічний засіб

Antidolum

Болезаспокійливий засіб

Panalginum

Анальгетичний болезаспокійливий засіб

Питання 3. unguentum, і n; Tetracyclinum, і n

Recipe: Unguenti Tetracyclini 1% - 50,0

Da.

Signa: Для компресів на область запалення.


IX. Методика проведення заняття. Питання, що підлягають вивченню із зазначенням джерел літератури.Питання

Джерело інформації

1.

Перша типова група.

Підр., § 58, с.107-109.

2.

Друга типова група.

Підр., § 60, с. 109- 116.

3.

Частотні відрізки (cor, card), (cain, ceph)

Підр., § 78, с. 141-144.

Підр., § 74, с. 133-135.


X. Організаційна структура заняття (технологічна карта).Питання

Засоби навчання

Час хв.

1.

Організаційна частина. Відповіді на питання студентів, що виникли в ході підготовки до заняття.


10

2.

Перевірка вихідного рівня знань. Письмовий контроль.

Варіанти контролю.


15

3.

Пояснення нового матеріалу.

Методичні матеріали кафедри.

45

4.

Підведення підсумків, оцінка індивідуальної роботи студентів. Перевірка контролю.

Перевірений тестовий контроль.


20


X.Завдання для самопідготовки:

 1. Перекласти рецепти.

 2. Повторити назви лікарських форм.

 3. Вивчити рецептурні формулювання для позначення лікарських форм.

 4. Знати латинські афоризми, вислови та прислів’я.


ХІ. Література:

Основна:

1. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией М. Н. Чернявского.- М.: Медицина, 1994. – 384 с.

2. Світлична Є. І., Толок О. І. Латинська мова. – К.: ВД “ Професіонал“, 2005.-400 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. –Укладачі: доц. Кім Л М., ст.викладачі Тихолаз С.І.,Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.- Вінниця, 2004.- 320 с.

Додаткова:

1. Паласюк Г.Б., Чолач П.В. Латинська мова. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 343 с.

2. Закалюжний М. М., Паласюк Г. Б. Латинська мова і основи медичної термінології.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.- 424 с.

3. Краковецька Г. О., Бобирьов Г. О., Бєляєва О. Н. Латинська мова Рецептура. Клінічна термінологія.- Київ: Здоров’я, 1999.-358 с.

4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. Машковский М. Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p. physcultura, 1979.- 943 p.

Методичні вказівки склав викл. Наливайко О. Б.


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 57 від 12.09.08 р.


Зав. кафедри іноземних мов,

латинської мови та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 13


I. Тема:

 1. Номенклатура лікарських засобів.

 2. Третя типова група.

 3. Четверта типова група.

 4. Частотні відрізки, які характеризують терапевтичний єфект лікарських засобів та джерело отримання (thyr, ,barb), (chol, trast), (vomit, orex).

 5. Систематизація ЧВ.

 6. Рецептурні формулювання (2 частина).

 7. Підготовка до контролю змістового модуля № 2.


II. Актуальність теми полягає в тому, що студент використовує знання рецептури в тісному зв’язку зі знаннями граматики, оперує термінами грамотно та чітко, знає та вміє транслітерувати препарати та систематизує свої знання в змістовому модульному контролі.


III. Цілі навчання:

1. Уміти виписувати рецепти.

2. Уміти конструювати назви третьої та четвертої типових груп.

3. Використовувати на практиці уміння виписувати рецепти з препаратами, в яких зустрічаються частотні відрізки.

4.Підготуватись до написання змістового модульного контролю.


IV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:Питання

Джерело інформації

1

Знати відмінкові закінчення латинських іменників.

Конспекти занять № 9-12.

2

Правила виписування рецептів.

Конспект занять 9-12.

3.

Транслітерація назв лікарських засобів.

Конспекти занять № 9-12.

4.

Конструювання фармацевтичних термінів.

Конспекти занять № 9-12.

9993106465646819.html
9993174313065897.html
9993277357161085.html
9993458875924018.html
9993529476383836.html