2.5. Земельні торги та аукціонна діяльність - Указу Президента України 18 4 Проект закон

^ 2.5. Земельні торги та аукціонна діяльність
Земельні торги проводяться у формі земельного аукціону з голосу, біржових земельних торгів, закритого та відкритого земельного конкурсу в порядку, встановленому законом.

Форми проведення земельних торгів (аукціони, конкурси) визначаються власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.

Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.

^ Земельна біржа – організаційно оформлений регулярно діючий ринок, на якому здійснюється продаж земельних ділянок шляхом проведення земельних торгів.

Земельна біржа – акціонерне товариство, яке володіє інформацією про попит і пропозицію на земельні ділянки, сприяє формуванню біржового курсу їх вартості та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, статуту і правил земельної біржі.

Земельну біржу можуть створити не менш як двадцять засновників – власників земельних ділянок за умови внесення ними до статутного фонду вступного внеску. Порядок прийняття у члени біржі та вибуття зі складу її членів визначається статутом земельної біржі.

Розмір вступного внеску засновника земельної біржі має дорівнювати вартості біржового місця, що визначається, виходячи з попиту та пропозиції на біржові місця.

В складі земельної біржі можуть бути уповноважені юридичні особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до закону.

Державна реєстрація земельної біржі здійснюється в порядку, встановленому законом.

Статут та правила земельної біржі затверджуються її вищим органом – загальними зборами засновників.

У статуті земельної біржі визначаються:

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності земельної біржі.

Правила земельної біржі повинні передбачати:

Позначення "земельна біржа" або таке, в якому міститься вислів "земельна біржа", може використовувати у своєму фірмовому найменуванні або рекламі тільки та організація, що створена в порядку, встановленому цим Законом.

Діяльність земельної біржі припиняється тоді, коли число її членів стало менше десяти. Якщо на земельній біржі залишилося десять членів, її діяльність припиняється в разі неприйняття нових членів протягом шести місяців.

Діяльність земельної біржі припиняється в порядку, визначеному законом.

Аукціонна діяльність на ринку земель проводиться фізичними та юридичними особами, які відповідно до Закону мають право проводити земельні торги.

До аукціонної діяльності на ринку земель належить:

Земельні аукціони з голосу може проводити юридична особа, яка має у своєму складі не менше двох ліцитаторів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва ліцитатора.

Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних торгах з голосу може проводити ліцитатор вищої категорії, який уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Земельні біржові торги може проводити земельна біржа, створена відповідно до законодавства, яка отримала ліцензію на проведення аукціонної діяльності і має структурні підрозділи в усіх регіонах.

Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних біржових торгах може проводити брокер вищої категорії, який має кваліфікаційне свідоцтво та уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Земельні конкурси може проводити юридична особа, що отримала ліцензію на проведження аукціонної діяльності на ринку земель і в складі якої є аукціоніст, який має кваліфікаційне свідоцтво аукціоніста.

Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних конкурсах може проводити аукціоніст вищої категорії, який уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Продаж земельних ділянок приватної власності на земельних конкурсах може здійснювати сам власник земельної ділянки відповідно до вимог цього Закону.

Підготовка земельних ділянок до продажу на земельних торгах включає:

Визначення в натурі (на місцевості) раніше не визначених меж земельної ділянки, що виставляється на земельні торги, здійснюється на підставі документації із землеустрою.

Оцінка земельної ділянки здійснюється шляхом проведення її експертної грошової оцінки.

Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться відповідно до закону.

Технічний паспорт земельної ділянки складається місцевим органом з питань земельних ресурсів на замовлення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки.

У технічному паспорті земельної ділянки містяться відомості про:

Технічний паспорт земельної ділянки затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки.

Оприлюднення інформації про земельні ділянки, що виставляються на земельні торги, здійснюється шляхом:

В інформації про продаж земельної ділянки державної чи комунальної власності зазначаються розмір та місцезнаходження земельної ділянки, її цільове призначення, доступ до комунікацій, стартова ціна, інвестиційні чи інші вимоги щодо використання земельної ділянки, якщо такі встановлюються, місце проведення земельних торгів.

Земельні ділянки державної та комунальної власності, які виставлені для продажу на земельних торгах, до завершення земельних торгів не можуть передаватися в оренду під забудову, а також для інших цілей, якщо це може призвести до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав покупця.

Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу лише на конкурентних засадах (земельні торги).

Громадяни та юридичні особи мають право здійснити продаж належних їм земельних ділянок через земельні торги.

Земельні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу.

Форма проведення земельних торгів (аукціон або конкурс) визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.

У земельних торгах можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які можуть бути покупцями відповідно до закону і сплатили реєстраційний та гарантійний внески.

Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.

Кількість учасників земельних торгів не обмежується.

^ Земельний аукціон – форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка продається тому покупцеві, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Умови продажу, оголошені перед проведенням земельного аукціону, при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки зміні не підлягають.

^ Земельний конкурс – форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка продається покупцеві, який запропонує найкраще поєднання ціни придбання та плану інвестицій відповідно до критеріїв, оголошених до початку земельного конкурсу або за рівних умов – найвищу ціну.

Умови продажу, оголошені перед проведенням земельного конкурсу, не можуть змінюватися при укладенні угоди про продаж земельної ділянки.

^ Біржові земельні торги – форма проведення земельних торгів на базі автоматизованої електронної системи, за якої земельна ділянка продається тому покупцеві, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Земельні торги проводяться не раніше, ніж за тридцять днів з моменту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про продаж земельних ділянок на земельних торгах.

Інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги повинна включати відомості про:

Організатором земельних торгів може бути громадянин, юридична особа, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, які прийняли рішення про продаж земельної ділянки, або державний виконавець відповідно до рішення суду.

Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за десять днів до їх проведення з обов’язковою публікацією офіційної інформації в друкованих засобах масової інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.

Виконавцем земельних торгів може бути юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів.

Земельні торги проводяться на підставі договору між організатором та виконавцем земельних торгів.

Розмір винагороди виконавцю земельних торгів не повинен перевищувати десяти відсотків суми коштів, одержаних від продажу кожної земельної ділянки. Якщо земельна ділянка не продана, організатор земельних торгів відшкодовує, за наявності відповідного положення в договорі, виконавцю земельних торгів витрати, пов’язані з організацією та проведенням земельних торгів у розмірі, передбаченому договором.

Покупець земельної ділянки має право оглянути її до проведення земельних торгів.

Виконавець земельних торгів зобов’язаний забезпечити покупцеві доступ на земельну ділянку, що виставляється на земельні торги, з метою її огляду.

Протягом тридцяти днів після проведення земельних торгів виконавець земельних торгів публікує в пресі результати торгів щодо кожної земельної ділянки із зазначенням:

Організатор земельних торгів у триденний термін з дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сповіщає про це виконавця для публікації оголошення про результати торгів.

Оголошення про результати земельних торгів публікується в засобах масової інформації, в яких було надруковано оголошення про земельні торги, у п'ятиденний термін з дня отримання інформації від організатора.

Інформація про покупців та учасників земельних торгів, їх кількісний та персональний склад, інформація, що міститься в поданих ними заявках на участь у земельних торгах, інформація про результати розгляду заявок та оцінки конкурсних пропозицій є конфіденційною і не підлягає розголошенню до публікації оголошення про результати земельних торгів, окрім випадків, установлених законом. Ця вимога не поширюється на випадок, коли така інформація вимагається організатором торгів для розгляду поданої на його адресу скарги щодо порушення порядку здійснення процедури торгів.

Матеріали, подані покупцями для участі в земельних торгах, є власністю покупця та можуть використовуватися іншими особами тільки під час та у зв’язку з проведенням земельних торгів, для участі в яких вони подавалися. Будь-яке інше використання таких матеріалів іншими особами можливе лише з письмового дозволу покупця.
2.5.1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 648 “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”»
Проект


^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 648 “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 648 “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1026), такі зміни:

1) назву постанови викласти у редакції:

“Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка, або право на яку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виставляється на земельні торги”;

2) пункт 1 викласти у редакції:

“1. Затвердити Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка, або право на яку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виставляється на земельні торги (додається) ”

3) пункт 2 викласти у редакції:

“2. Державному комітету із земельних ресурсів привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови у тримісячний строк з дня набрання нею чинності”.

2. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, та додаток до Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, викласти у новій редакції (додаються).


Прем’єр-міністр України

Ю. Тимошенко
2.5.2. Постанова Кабінету Міністрів України «ПОЛОЖЕННЯ про технічний паспорт земельної ділянки, яка, або право на яку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виставляється на земельні торги»

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України

від “___” _________ 2008 р. № ______

ПОЛОЖЕННЯ

про технічний паспорт земельної ділянки,

яка, або право на яку (оренди, суперфіцію, емфітевзису)

виставляється на земельні торги

1. Це Положення встановлює механізм складання технічного паспорта земельної ділянки державної чи комунальної власності, яка, або право на яку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), у тому числі з розташованими на ній об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягає продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних аукціонах) (далі - технічний паспорт).

2. Технічний паспорт, що наведений у додатку, складається територіальним органом земельних ресурсів на замовлення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об’єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису).

3. Видатки, пов’язані із складанням технічного паспорта, а також технічної документації, що додається до технічного паспорта, провадяться за рахунок коштів відповідного бюджету.

4. У технічному паспорті містяться відомості про:

а) розміри земельної ділянки;

б) місце розташування (адресу);

в) форму власності (державна чи комунальна);

г) грошову оцінку земельної ділянки або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) та оцінку розташованого на ній об’єкта нерухомого майна і стартову ціну лота;

ґ) природний і господарський стан земельної ділянки;

д) цільове призначення земельної ділянки;

е) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

є) інвентаризаційний опис будівель і споруд (для забудованої земельної ділянки).

5. Технічна документація складається з чотирьох книг:

книга 1: 1) кадастровий план земельної ділянки; 2) акт погодження суміжних меж; 3) копії інших документів, використаних для складання технічного паспорта;

книга 2: 1) експертні висновки та розрахунки; 2) відомості про обчислення площ та абриси прив’язки межових знаків до пунктів геодезичної мережі; 3) журнали геодезичних вимірювань; 4) каталоги координат поворотних точок зовнішньої межі тощо;

книга 3: 1) проект відведення земельної ділянки; 2) технічний звіт про перенесення меж земельної ділянки в натуру, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

книга 4 - звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки або права на неї.

6. Для складання технічного паспорта використовуються дані державного земельного кадастру, матеріали землевпорядної та містобудівної документації, результати інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, дані державного реєстру земель, звіту про експертну грошову оцінку, технічної документації з нормативної грошової оцінки, інших документів.

7. Технічний паспорт складається відповідно до інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, затвердженої Держкомземом.

8. Технічний паспорт є офіційним документом, що використовується організатором торгів для підготовки повідомлення про кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, яка, або право на яку виставляється на земельні торги.
Додаток
до Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка, або право на яку (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виставляється на земельні торги


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (найменування державного органу земельних ресурсів)

__________________________________________________________________ (кадастровий номер земельної ділянки)
^ ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ земельної ділянки, яка, або право на яку,

виставляється на земельні торги, та її місце розташування

__________________________________________________________________ (назва населеного пункту, району)


200_ рік
I. Відомості про розмір земельної ділянки
1. Площа земельної ділянки ____________________ гектарів (кв. метрів)
2. Конфігурація та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, опис меж земельної ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної ділянки, які містять обмеження (обтяження) щодо використання землі, визначені на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження  суміжних меж___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

II. Відомості про місце розташування земельної ділянки
1. Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:

а) відстань:

від межі населеного пункту_______________________________________

від центру населеного пункту_____________________________________

б) наявні шляхи сполучення ______________________________________

в) плановані шляхи сполучення___________________________________

г) розташування земельної ділянки відносно приміської зони

____________________________________________________________________

ґ) розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій і об’єктів природно-заповідного фонду, історико-культурних та оздоровчих об’єктів, структурних елементів екомережі ________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

д) ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної ділянки території _______________________________________________________________________________

(у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки)


е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови їх використання:

водопостачання ________________________________________________

каналізації_____________________________________________________

енергозабезпечення _____________________________________________
2. Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту:

а) адреса земельної ділянки____________________________________________

_______________________________________________________________________________

б) адміністративний статус населеного пункту, чисельність населення ____________________________________________________________________

в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста ____________________________________________________________________

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення ____________________________________________________________________

ґ) розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей населеного пункту ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть використовуватися для транспортування сировини та готової продукції ____________________________________________________________________

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного пункту____________________________________________________

(сельбищна, промислова, рекреаційна, оздоровча,

____________________________________________________________________ заповідна територія, регулювання забудови, історичного ландшафту,

____________________________________________________________________ охоронні зони території, об’єкти природно-заповідного фонду,

____________________________________________________________________ санітарно-захисні зони промислових об’єктів, водоохоронні зони)

є) розташування земельної ділянки відносно об’єктів перевищення допустимого рівня шуму______________________________________________

(специфічне промислове виробництво,

___________________________________________________________________ залізниця, автомагістраль, аеропорт тощо)
III. Відомості про належність земельної ділянки до державної чи комунальної власності

1. Статус земельної ділянки ___________________________________________

___________________________________________________________________
2. Найменування органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об’єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________


3. Відомості про право власності на земельну ділянку___________________

___________________________________________________________________
4. Дані про державну реєстрацію:

а) встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельної ділянки ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________б) земельних сервітутів_________________________________________________

___________________________________________________________________
5. Наявність погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземній юридичній особі _________________________________

___________________________________________________________________


IV. Відомості про грошову оцінку земельної ділянки або права на неї та стартову ціну
1. Вартість земельної ділянки або права на неї відповідно до експертної грошової оцінки ______________________________________________ гривень

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки

____________________________________________________________ гривень
3. Стартова ціна ________________________________________ гривень
V. Відомості про природний і господарський стан земельної ділянки

1. Фактичне використання земельної ділянки _______________________

___________________________________________________________________

2. Ступінь техногенного забруднення _____________________________
3. Інженерно-геологічні умови:

а) несуча спроможність ґрунтів ___________________________________

б) глибина залягання ґрунтових вод _______________________________

в) періодичність затоплення поверхневими водами __________________

г) заболоченість території ________________________________________

ґ) прояви небезпечних геологічних явищ (зсуви, карст, сель тощо) ____________________________________________________________________

д) наявність територій на земельній ділянці, порушених гірськими виробками ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
4. Загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки:

а) водоводів ___________________________________________________

б) дощової каналізації __________________________________________

в) побутової каналізації _________________________________________

г) промислової каналізації _______________________________________

ґ) локальних очисних споруд ____________________________________

д) дренажної системи ___________________________________________

е) газопроводу _________________________________________________

є) тепломережі _________________________________________________

ж) електромережі ______________________________________________

з) телефонної мережі _____________________________________________
VI. Відомості про цільове призначення земельної ділянки
Категорія земель ________________________________________________

Установлене цільове призначення земельної ділянки _________________

____________________________________________________ та можливість зміни цільового призначення і дозволеного функціонального використання земельної ділянки ___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________VIІ. Містобудівні умови і обмеження земельної ділянки


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


VIІІ. Інвентаризаційний опис будівель і споруд (для забудованої земельної ділянки)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Технічний паспорт земельної ділянки:


Склав

___________________ __________________ ______________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ __________ 200__ р.


Перевірив

___________________ __________________ _____________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ __________ 200__ р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________ __________________ _____________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ __________ 200__ р.

МП

9983440735305994.html
9983524766678927.html
9983621179627587.html
9983642411100000.html
9983746353077257.html