11. ОСНОВНІ ЩОРІЧНІ ПРОГНОЗОВАНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ - Бізнес-план створення оптового ринку сільськогосподарської...


^ 11. ОСНОВНІ ЩОРІЧНІ ПРОГНОЗОВАНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ

^ Показники \ роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

Валовий дохід, млн. $

9,7

11,6

13,9

16,7

20

24

ПДВ (20%), млн. $

1,6

2,3

2,8

3,3

4

4,8

Витрати функціонування, млн. $


3,545


3,173


2,762


2,3


1,726


1,256

Податок на прибуток (25%), млн. $

1,139

1,532

2,085

2,773

3,575

4,486

Чистий прибуток, млн. $

3,416

4,595

6,254

8,318

10,725

13,458

Виплата основної частини кредиту, млн. $

3,54

3,919

4,32

4,783

5,336

5,837

Залишок, млн. $

- 0,132

0,676

1,925

3,535

5,359

7,621


Щорічне збільшення доходів ОРСП планується за рахунок розширення масштабів діяльності - залучення додаткових товаропотоків і операторів ринку.

Для розрахунку чистого грошового потоку (ЧГП) необхідно розрахувати дійсну вартість грошових потоків наприкінці періоду (розрахунок наведений у табл. 9.7).

Розрахуємо період окупності проекту (ПО), починаючи з початку будівництва, як співвідношення дійсної вартості інвестиційних ресурсів і середньої суми ЧПД у періоді:


ПО = 27,7 / 5,255 = 5 1/3 (років)


Таким чином, після сплати кредиту, цей проект починає приносити досить великий річний дохід.


Загальна наявність майна ОРСП «Гермес» за структурою і розміщенням та за джерелами формування характеризується даними:

Активи

Пасиви

Статті активів

тис. дол. США

Статті пасивів

тис. дол. США

А) Довгострокові активи

18534,7*

^ С) Довгострокові пасиви

18534,7

Шляхи та стоянки, в’їзний вузол

2737,83

Внески акціонерів
Будівля дирекції

441,81

Довгострокові кредити банків

27700,00

Будівлі торгових павільйонів

13112,71

Покриття витрат на банківські відсотки

(9165,3)

Будівля офісного центру

1496,90

^ D) Короткострокові пасиви

0

Комунікаційні будівлі та споруди

745,46

Короткострокові кредити банків

0

^ В) Короткострокові активи

0Баланс

18534,7

Баланс

18534,7

* вартість капітальних витрат на землевпорядкування, проектування та прокладення комунікацій пропорційно розподілено та віднесено на вартість будівель та споруд


Дійсна вартість грошових потоків наприкінці періоду:

Роки

Майбутня вартість, млн. $

Дисконтний множник при ставці 10 %

Дійсна вартість, млн. $

1-й

3,416

0,909

3,105

2-й

4,595

0,826

3,795

3-й

6,254

0,751

4,697

4-й

8,318

0,683

5,681

5-й

10,725

0,621

6,66

6-й

13,458

0,564

7,59

Усього:

36,269
31,528

Середня сума ЧГП у періоді

5,255^ 12. Потенційні ризики, що можуть перешкодити успішній роботі ОРСП «Гермес»


Потенційними ризиками, які спроможні перешкодити успішній роботі ОРСП «Гермес», є наступні:

- затримки у виконанні будівельних робіт: цей ризик пов'язаний із можливою недооцінкою витрат на будівництво ринку, що викличе потребу у додаткових позиках;

- затримки у встановленні обладнання: цей ризик пов'язаний із можливими помилками у проекті оснащення ринку технічним обладнанням, із проблемами з налагодженням обладнання, із запуском його в дію;

- затримки в одержані необхідних дозволів і сертифікатів: цей ризик існує, але з початком функціонування ринку імовірність його наступу буде зменшуватися;

- неочікувані неодержання чи затримки з одержанням платежів: цей ризик не подається регулюванню. Разом з тим його скорочення можливо за рахунок більш вимогливого ставлення до орендаторів в аспекті дотримання договорів на роботу на ринку;

- недостатня зацікавленість з боку торговців: цей ризик існує, але він має можливість бути знівельованим за рахунок змін у започаткований механізм функціонування ринку;

- труднощі з дотриманням природоохоронних та інших стандартів: цей ризик в першу чергу пов'язаний з якістю продукції. яка реалізується на ринку. Запобігання цього ризику пов’язана з ефективністю організації роботи ветеринарного та фіто-санітарного контролю на ринку.

Однією із важливих ризикових ситуацій є ситуація, коли витрати на будівництво ОРСП «Гермес» перевищують запланований рівень і кредитори повинні додатково шукати кошти на реалізацію проекту. Існує декілька способів покриття даного ризику, в т.ч. внесення інвестором додаткових коштів, організація резервних кредитів, укладання контрактів на фінансування проекту у фіксованих цінах.

При вирішенні цих питань особливу увагу слід приділити тим елементам проекту, які пов’язані з іноземними інвестиціями. В першу чергу, це стосується імпорту будівельних матеріалів, сировини та обладнання, оскільки можуть виникнути непередбачені ситуації з збільшенням ввізного мита. Найпоширенішим показником оцінки рівня фінансових ризиків є середньоквадратичне відхилення. Розрахунок цього показника дозволяє врахувати коливання очікуваних доходів.

Розглянемо механізм оцінки фінансових ризиків при здійсненні даного інвестиційного проекту. Вихідні дані наведені в табл. 10.1.:

Можливі значення кон'юнктури ринку

Розрахунковий дохід, млн. $

Значення імовірності

Сума очікуваних доходів, млн. $

Висока

24

0,25

6

Середня

13,9

0,5

6,95

Низька

9,7

0,25

2,43

Разом:

47,7 

1

15,38

З табл. 10.1 видно, що розрахункові величини доходів коливаються в межах від 24 млн. $ до 9,7 млн. $ при сумі очікуваних доходів 15,38 млн. $. Чисельне значення цього коливання характеризує показник середньоквадратичного відхилення, розрахунок якого наведено в табл. 10.2.

Розрахуємо коефіцієнт варіації (КВ), що дозволяє визначити рівень ризику інвестиційного проекту, за формулою:

= 5,166 / 15,38 = 0,34.

Найпоширенішим показником оцінки рівня фінансових ризиків є середньоквадратичне відхилення. Розрахунок цього показника дозволяє врахувати коливання очікуваних доходів.

Таке низьке значення коефіцієнта варіації свідчить про досить низький ризик при реалізації даного інвестиційного проекту.


Розрахунок середньоквадратичного відхилення доходів

Можливі значення кон'юнктури

Розрахунковий дохід (РД) по проекті при разныхзначениях кон'юнктури, млн. $

Середній очікуваний дохід по проекті, Дср,

млн. $

Відхилення

РД-Дср,

млн. $.

Квадрат відхилення [РД-Дср]2,

млн. $.

Значення ймовірності, що відповідає розрахунковому доходу (Рi)[РД-Дср]2 * Рi

Висока

24

15,38

8,62

74,3

0,25

18,6

-

Середня

13,9

15,38

0

0

0,5

0

-

Низька

9,7

15,38

5,68

32,26

0,25

8,06

-

Разом:

-

15,38

-

-

1

26,66

5,166

Рис. 10.1. Імовірність отримання розрахункового доходу


ДОДАТКИ І СУПРОВІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯПроект EuropeAid/126205/C/SER/UA (E1229C) Жовтень 2010

Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації WYG International Ltd

Європейської політики добросусідства (секторальний підхід)9965985803175475.html
9966087564474304.html
9966265557834187.html
9966471702508452.html
9966543678657027.html