2.2. МІКРОЕКОНОМІКА - Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03....


2.2. МІКРОЕКОНОМІКА


Мета: формування ринково орієнтованого економічного світо­гляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарсь­ких рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання: надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

Предмет: поведінка економічних суб'єктів і механізм прийн­яття рішень за обмежених ресурсів та альтернативних можливос­тей їх використання.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Предмет і метод мікроекономіки.

 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.

 3. Ординалістська теорія поведінки споживача.

 4. Аналіз поведінки споживача.

 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.

 6. Мікроекономічна модель підприємства.

 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

 8. Витрати виробництва.

 9. Ринок досконалої конкуренції.

 10. Монопольний ринок.

 11. Олігополія та монополістична конкуренція.

 12. Ринок факторів виробництва.

 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.


2.3. МАКРОЕКОНОМІКА


Мета: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльнос­ті країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналі­зувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

Предмет: механізм функціонування та розвитку національної економіки.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Макроекономіка як наука.

 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

 3. Ринок праці.

 4. Товарний ринок.

 5. Грошовий ринок.

 6. Інфляційний механізм.

 7. Споживання домогосподарств.

 8. Приватні інвестиції.

 9. Сукупні витрати і ВВП.

10. Економічна динаміка.

11. Держава в системі макроекономічного регулювання.

12. Зовнішньоекономічна діяльність.


^ 2.4. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ


Мета: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розумін­ня генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадиг­ми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мис­лення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

Предмет: розвиток господарств країн Європейської цивіліза­ції та їх наукове відображення в економічній думці.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.

 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на
  етапі ранніх цивілізацій.

 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки
  періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.).

 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської
  цивілізації в період середньовіччя (V–XV ст.).

 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Єв­ропейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.).

 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення на­ціональних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.).

 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в пе­ріод монополістичної конкуренції (друга половина XIX – поча­ток XX ст.).

 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні
  напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX –
  початок XX ст.)

 9. Господарство та економічна думка в період державно-моно­полістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (пер­ша половина XX ст.).

 1. Розвиток національних економік країн Європейської цивілі­зації в системі світового господарства під впливом науково-тех­нічної революції (друга половина XX ст.).

 2. Світове господарство та основні напрямки економічної дум­ки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.).

 3. Економічний розвиток України в умовах радянської еконо­мічної системи та його трактування в економічній думці.

 4. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті
  роки XX ст.).


^ 2.5. МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ


Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кіль­кісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використо­вується під час планування, організації та управління виробницт­вом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економіч­них структур та технологічних процесів.

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію математичного апарату, який використовується для розв'язуван­ня економічних задач, математичних методів систематизації, опра­цювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків.

Предмет: теоретичні засади математичного апарату, закони, що діють у сфері масових випадкових подій та явищ, методи си­стематизації, опрацювання і аналізу масових статистичних даних.

Зміст дисципліни розкривається в темах:


Модуль 1. Вища математика

1. Елементи теорії матриць і визначників.

 1. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

 2. Елементи матричного аналізу.

 3. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії.

 4. Елементи теорії границь.

 1. Диференціальне числення функції однієї змінної.

 2. Граничний (маргінальний) аналіз.

 3. Дослідження функцій та побудова їх графіків.

 4. Основні поняття функції багатьох змінних та їх інтерпретація в економічній теорії.

 1. Диференційованість функції багатьох змінних.

 2. Екстремум та умовний екстремум функції багатьох змінні

 3. Інтегральне числення.

 4. Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та
  різницеві рівняння.

 5. Ряди та їх застосування.

 6. Елементи фінансової математики та математичної економіки.


Модуль 2. Теорія ймовірностей і математична статистика


 1. Емпіричні та логічні основи теорії ймовірностей.

 2. Основні теореми теорії ймовірностей, їх економічна інтер­претація.

 3. Схема незалежних випробувань.

 4. Закони розподілу та числові характеристики випадкових
  величин.

 5. Випадкові величини та їх економічна інтерпретація.

 6. Багатовимірні випадкові величини.

 7. Функції випадкового аргументу.

 8. Граничні теореми теорії ймовірностей.

 9. Елементи теорії випадкових процесів і теорії масового об­слуговування.

 1. Первинне опрацювання статистичних даних.

 2. Статистичне та інтервальне оцінювання параметрів розподілу.

 3. Перевірка статистичних гіпотез.

 4. Елементи теорії регресії.

 5. Елементи дисперсійного аналізу.

 6. Елементи теорії кореляції.


^ 2.6. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


Мета: формування системи знань з методології та інструмен­тарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в еко­номіці.

Предмет: методологія та інструментарій побудови і розв'язу­вання детермінованих оптимізаційних задач.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Концептуальні аспекти математичного моделювання еко­номіки.

 1. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.

 2. Задача лінійного програмування та методи її розв'язування.

 3. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних
  задач.

 4. Цілочислове програмування.

 5. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.

 6. Аналіз та управління ризиком в економіці.

 7. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.

 8. Принципи побудови економетричних моделей. Парна ліній­
  на регресія.

 9. Лінійні моделі множинної регресії.

 10. Узагальнені економетричні моделі.

 1. Економетричні моделі динаміки.


^ 2.7. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА


Мета: формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Завдання: вивчення теоретичних основ інформатики і набуття,; навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування для персональних комп'ютерів і локальних комп'ютерних мереж під час дослідження со­ціально-економічних систем та розв'язування завдань фахового спрямування.

Предмет: засоби автоматизації інформаційних процесів з ви­користанням економічних даних.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.

 2. Теоретичні основи економічної інформатики.

 3. Системне забезпечення інформаційних процесів.

 4. Мережні технології.

 5. Застосування Інтернету в економіці.

 6. Організація комп'ютерної безпеки та захисту інформації.

 7. Основи ВЕБ-дизайну.

 8. Програмні засоби роботи зі структурованими документами.

 9. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

 1. Основи офісного програмування.

 2. Експертні і навчальні системи.

 3. Перспективи розвитку інформаційних технологій.


2.8. СТАТИСТИКА


Мета: формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

Завдання: вивчення принципів організації статистичних спо­стережень, методик розрахунків показників статистичного аналі­зу соціально-економічних явищ і процесів.

Предмет: розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів у економіці.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Методологічні засади статистики.

 2. Статистичне спостереження.

 3. Зведення і групування статистичних даних.

 4. Узагальнюючі статистичні показники.

 5. Аналіз рядів розподілу.

 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.

 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.

 8. Аналіз інтенсивності динаміки.

 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.

 10. Індексний метод.

 11. Вибірковий метод.

 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.


^ 2.9. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


Мета: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахун­ки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завдання: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення ком­плексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практи­ки управління підприємствами.

Предмет: форми і методи господарювання підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах

 1. Теорії та моделі підприємств.

 2. Основи підприємництва.

 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми.

 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства.

 5. Структура та управління підприємством.

 6. Ринок і продукція.

 7. Товарна та цінова політика підприємства.

 8. Прогнозування та планування діяльності підприємства.

 9. Обґрунтування виробничої програми підприємства.

 1. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.

 2. Інтелектуальний капітал.

 3. Основний капітал.

 4. Оборотний капітал.

 5. Інвестиції.

 6. Інноваційна діяльність.

 7. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.

 8. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика.

 9. Організація операційної діяльності.

 10. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції.

 11. Витрати підприємства.

 12. Фінансово-економічні результати суб'єктів господарювання.

 13. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності.

 14. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його
  конкурентоспроможність.

 15. Сучасні моделі розвитку підприємств.

 16. Трансформація і реструктуризація підприємств.

 17. Оптимізація бізнес-процесів підприємства.

 18. Економічна безпека підприємства, системного управ­ління організацією.


2.10. МЕНЕДЖМЕНТ


Мета: формування системи фундаментальних знань з мене­джменту, способів, механізмів та інструментарію.

Завдання: вивчення сутності, основних понять і категорій ме­неджменту; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв'язків функцій управління; процесів при­йняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

Предмет: закономірності формування і функціонування сис­теми управління організацією.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Поняття і сутність менеджменту.

 2. Розвиток науки управління.

 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень.

 4. Методи обґрунтування управлінських рішень.

 5. Планування в організації.

 6. Організація як функція управління.

 7. Мотивація.

 8. Управлінський контроль.

 9. Лідерство.

 10. Комунікації в управлінні.

 11. Ефективність управління.


2.11. МАРКЕТИНГ


Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологіч­ного апарату організації маркетингової діяльності на підприємст­вах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удоско­налення маркетингової діяльності.

Предмет: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

2. Класифікація маркетингу.

3. Характеристики маркетингу.

4. Маркетингові дослідження.

5. Маркетингова товарна політика.

6. Маркетингова цінова політика.

7. Маркетингова політика продажу.

 1. Маркетингова політика просування.

 2. Організація маркетингу.

 1. Контроль маркетингу.

 2. План маркетингу підприємства.


^ 2.12. ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організа­ційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.

Завдання: з'ясування сутності, функцій та ролі грошей і кре­диту; механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці; закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики централь­ного банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єк­тів господарювання та населення в Україні.

Предмет: грошова і банківська системи як центральні ланки інфраструктури грошового ринку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Сутність і функції грошей.

 2. Грошовий обіг і грошові потоки.

3. Грошовий ринок.

 1. Грошові системи.

 2. Інфляція та грошові реформи.

 3. Валютний ринок і валютні системи.

 4. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.

 5. Кредит у ринковій економіці.

 6. Фінансові посередники грошового ринку.

 7. Центральні банки. Комерційні банки.

 8. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх спів­робітництва з Україною.


2.13. ФІНАНСИ


Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у рин­ковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; тео­ретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінан­сів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предмет: економічні відносини з приводу формування, роз­поділу і використання централізованих і децентралізованих фон­дів у грошовій формі.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.

 2. Генезис і еволюція фінансів.

 3. Фінансове право і фінансова політика.

 4. Податки. Податкова система.

 5. Бюджет. Бюджетна система.

 6. Страхування. Страховий ринок.

 7. Фінансовий ринок.

 8. Фінанси суб'єктів господарювання.

 9. Міжнародні фінанси.

 10. Фінансовий менеджмент.


^ 2.14. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК


Мета: формування системи знань з теорії та практики веден­ня бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ве­дення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі вико­ристання прогресивних форм і національних стандартів; набут­тя навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його пред­мет і метод.

 2. Бухгалтерський баланс.

 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

 4. Оцінювання та калькуляція.

 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтер­ського обліку.

 6. Облік необоротних активів.

 7. Облік запасів.

 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.

9. Облік фінансових інвестицій.

10. Облік власного капіталу.

11. Облік зобов'язань.

12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

13. Облік витрат діяльності підприємства.

14. Облік доходів і фінансових результатів.

15. Фінансова звітність.


^ 2.15. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Мета: формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предмет: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Об'єкт, предмет і завдання дисципліни.

 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

 3. Соціально-трудові відносини як система.

 4. Соціальне партнерство.

 5. Ринок праці та його регулювання.

 6. Соціально-трудові відносини зайнятості.

 7. Організація і нормування праці.

 8. Продуктивність і ефективність праці.

 9. Політика доходів і оплата праці.

 1. Планування праці.

 2. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці.

 3. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регу­лювання й удосконалення соціально-трудових відносин.

 4. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток со­ціально-трудових відносин.


9953122464940375.html
9953233075720086.html
9953328388707648.html
9953502913148369.html
9953608885596150.html