Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 25-26, ст. 131 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон - страница 15

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання
або використання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого
використання цих відомостей, а також незаконне використання таких
відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту
господарської діяльності, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти
років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

{ Стаття 231 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2252-IV
( 2252-15 ) від 16.12.2004 }Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської
таємниці

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без
згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з
професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з
корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди
суб'єкту господарської діяльності, -

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі
на той самий строк.

{ Стаття 232 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2252-IV
( 2252-15 ) від 16.12.2004 }Стаття 232-1. Незаконне використання інсайдерської
інформації

1. Незаконне використання інсайдерської інформації особою,
яка нею володіє, якщо це завдало істотної шкоди, -

карається штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або
без такого.

2. Те саме діяння, вчинене повторно, або якщо воно спричинило
тяжкі наслідки, -

карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох
до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без
такого.

Примітка: 1. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає
у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в
п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

2. Тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у
заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і
більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 232-1 згідно із Законом N 3480-IV
( 3480-15 ) від 23.02.2006; в редакції Закону N 801-VI ( 801-17 )
від 25.12.2008 }Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність
емітента

1. Ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні
папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації
про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання
йому недостовірної інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні
папери (у тому числі акціонеру) матеріальну шкоду в значному
розмірі, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі діяння, вчинені повторно, -

караються штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається
заподіяною у значному розмірі, якщо її розмір у п'ятсот і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 232-2 згідно із Законом N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008 }Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального
майна

1. Приватизація державного, комунального майна шляхом
заниження його вартості через визначення її у спосіб, не
передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних
документів, а також сама приватизація майна, яке не підлягає
приватизації згідно з законом, або приватизація неправомочною
особою -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно
призвело до незаконної приватизації майна державної чи комунальної
власності в великих розмірах або вчинене групою осіб за
попередньою змовою, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.

П р и м і т к а. Великим розміром, передбаченим у цій статті,
визнається незаконна приватизація майна на суму, що у тисячу і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

1. Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів
особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або
розміщення та інші операції з приватизаційними документами без
належного дозволу -

караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, раніше судимою
за один із злочинів, передбачених статтями 233, 235, або
організованою групою, або з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Викрадення приватизаційних паперів -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Стаття 235. Недотримання особою обов'язкових умов
щодо приватизації державного, комунального
майна або підприємств та їх подальшого
використання

Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження
коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або
підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації,
недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого
об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених
законами та іншими нормативно-правовими актами, -

караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років.

Р о з д і л VIII^ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Стаття 236. Порушення правил екологічної безпеки

Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил
екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва,
реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації
підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це
спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних
територій або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків
екологічного забруднення

Ухилення від проведення або неналежне проведення на
території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або
випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів
щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення
особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило
загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про
екологічний стан або захворюваність населення

1. Приховування або умисне перекручення службовою особою
відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який
пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного
повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що
негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ,
а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною
екологічною небезпекою -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на
строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості,
оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або такі, що
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

Стаття 239. Забруднення або псування земель

1. Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи
іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або
довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило
небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх масове
захворювання або інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

^ Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом
(поверхневим шаром) земель

1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим
шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я
людей чи для довкілля, -

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
знарядь і засобів заволодіння.

2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно, або за
попередньою змовою групою осіб, або заподіяла матеріальну шкоду у
великому розмірі, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим
загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, масову
загибель об'єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі
наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається
заподіяною у великому розмірі, якщо її розмір у сто або більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{ Закон доповнено статтею 239-1 згідно із Законом N 1708-VI
( 1708-17 ) від 05.11.2009 }Стаття 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду
в особливо великих розмірах

1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель
водного фонду в особливо великих розмірах -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
знарядь і засобів заволодіння.

2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою
групою осіб, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

( Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon.rada.gov.ua )

( Документ взятo з сайту Верховної Ради України )


Примітка. Особливо великим розміром у цій статті слід
розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який
становить більше, ніж десять кубічних метрів.

{ Закон доповнено статтею 239-2 згідно із Законом N 1708-VI
( 1708-17 ) від 05.11.2009 }Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр

1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це
створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -

карається штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Порушення встановлених правил використання надр, якщо це
створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також
незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного
значення -

караються штрафом від чотирьохсот до семисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного
фонду або вчинені повторно, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно
добутого і знарядь видобування.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим
загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, їх
масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

{ Стаття 240 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2308-IV
( 2308-15 ) від 11.01.2005, N 2984-IV ( 2984-15 ) від 18.10.2005;
в редакції Закону N 1708-VI ( 1708-17 ) від 05.11.2009 }Стаття 241. Забруднення атмосферного повітря

1. Забруднення або інша зміна природних властивостей
атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для
довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового
чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо
це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -

караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на той самий строк або без такого.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.

Стаття 242. Порушення правил охорони вод

1. Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це
спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних
горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх
природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило
небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
обмеженням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або
захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і
рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 243. Забруднення моря

1. Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи
територіальних вод України або в межах вод виключної (морської)
економічної зони України матеріалами чи речовинами, шкідливими для
життя чи здоров'я людей, або відходами внаслідок порушення
спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи
здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити
законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи
поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод
України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і
відходів -

караються штрафом від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або
захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і
рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами
морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що
знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України,
іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою
поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання,
інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої
потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх
морських і територіальних вод України або у відкритому морі
шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад
встановлені норми, інших відходів, якщо це створило небезпеку для
життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати
шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним
видам використання моря, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або
обмеженням волі на строк до трьох років.


9942088033072656.html
9942229774143052.html
9942277239427106.html
9942417389761934.html
9942626953147456.html